بوکینا فاسو آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Kasem خانواده زبانی

Kasem: Kasem


برنامه‌ها به زبان ... Kasem


خبر خوش
 57 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 56 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 58 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 44 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 44 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 42 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 33 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 43 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 54 دقیقه
کلام زندگی
 38 دقیقه
Christmas Story & Songs
 57 دقیقه
Sacrifice & Marriage Dialogues
 43 دقیقه
Suffering Drama & Songs
 57 دقیقه
Christian Family Week
 269 دقیقه
Ephesians
 54 دقیقه
James; Hebrews 8-10
 58 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing