ඕෂනියා පැපුවා නිව්ගීනියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Abuතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන 2
 21 විනාඩි