جزایر سلیمان اقیانوسیه
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Pijin


خبر خوش
 43 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 34 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 35 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 30 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 34 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 34 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 32 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 33 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 30 دقيقة
The دروس من المسيح الحىّ 6,7,11
 56 دقيقة
آواز‌ها
 41 دقيقة
Fasubu Pan Pipe Band
 38 دقيقة
Christian Family
 32 دقيقة
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1
 37 دقيقة
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2
 23 دقيقة
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3
 26 دقيقة
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5
 19 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi
 139 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi
 132 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 1
 13 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 2
 15 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 3
 16 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 4
 19 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 5
 17 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 6
 24 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 7
 21 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 8
 17 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 9
 16 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1
 15 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 2
 15 دقيقة
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 3
 20 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing