ஓசெனியா சாலமன் ஐலண்ட்ஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Pijin


நற்செய்தி
 43 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 34 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 35 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 30 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 34 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 34 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 32 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 33 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 30 நிமிடம்
The ஜீவிக்கும் கிறிஸ்துவின் படிப்பினைகள் 6,7,11
 56 நிமிடம்
பாடல்கள்
 41 நிமிடம்
Fasubu Pan Pipe Band
 38 நிமிடம்
Christian Family
 32 நிமிடம்
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1
 37 நிமிடம்
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2
 23 நிமிடம்
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3
 26 நிமிடம்
Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5
 19 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi
 139 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi
 132 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 1
 13 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 2
 15 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 3
 16 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 4
 19 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 5
 17 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 6
 24 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 7
 21 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 8
 17 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 9
 16 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1
 15 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 2
 15 நிமிடம்
Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 3
 20 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing