નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Uyghur: Kashgar-Yarkand માં કાર્યક્રમો


જીવનના શબ્દો
અવધિ
 5 મિનિટ