హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Uyghur: Kashgar-Yarkand లో ప్రోగ్రామ్‌లు


లైఫ్ వర్డ్స్
వ్యవధి
 5 నిముషములు