ஆசியா சைனா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Hakka மொழி பிரிவு

Hakka: Mei Shen
Hakka: Miaoli
Hakka: Ho Po Kah
Khe-Hakka
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou


நிரல்களில் உள்ள Hakka


நற்செய்தி
 42 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 35 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure