សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Sinhala


ដំណឹង​ល្អ
រយៈពេល
 48 នាទី
ដំណឹង​ល្អ
រយៈពេល
 37 នាទី
LLL 1 ការចាប់ផ្តើមជាមួយព្រះជាម្ចាស់
រយៈពេល
 43 នាទី
LLL 2 បុរសខ្លាំងនៃព្រះ
រយៈពេល
 51 នាទី
LLL 3 ជ័យជំនះតាមរយៈព្រះ
រយៈពេល
 35 នាទី
LLL 4 អ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់
រយៈពេល
 36 នាទី
LLL 5 លើការសាកល្បងសម្រាប់ព្រះ
រយៈពេល
 35 នាទី
LLL 6 ព្រះយេស៊ូវ - គ្រូ & អ្នកព្យាបាល
រយៈពេល
 38 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 3
រយៈពេល
 55 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 4
រយៈពេល
 29 នាទី
It is True and Everybody Ought to Know it
រយៈពេល
 58 នាទី
Thomian Choir Christmas Carols
រយៈពេល
 44 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure