ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Sinhala


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 48 မိနစ်
သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 37 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 43 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
ကြာမြင့်ချိန်
 51 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 35 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
ကြာမြင့်ချိန်
 36 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 35 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 38 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 3
ကြာမြင့်ချိန်
 55 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 4
ကြာမြင့်ချိန်
 29 မိနစ်
It is True and Everybody Ought to Know it
ကြာမြင့်ချိန်
 58 မိနစ်
Thomian Choir Christmas Carols
ကြာမြင့်ချိန်
 44 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure