ஓசெனியா பாப்பா நியூ கினியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Petats மொழி பிரிவு

Petats: Matsungan


நிரல்களில் உள்ள Petats


LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 47 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 44 நிமிடம்