آسیا کامبوج
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Khmer خانواده زبانی

Khmer: Kandal


برنامه‌ها به زبان ... Khmer


خبر خوش
 61 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 35 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا (B)
 73 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 37 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 38 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 34 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 36 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 34 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 35 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 37 دقیقه
تصویر عیسی مسیح
 132 دقیقه
کلام زندگی
 54 دقیقه
Meeting the Creator God
 61 دقیقه