ආසියාව කාම්බෝජය
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Khmerභාෂා කණ්ඩායම

Khmer: Kandal


Khmerතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 61 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
 35 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය (B)
 73 විනාඩි
LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන්
 37 විනාඩි
LLL 3 දෙවියන් වහන්සේ හරහා ජයග්‍රහණය
 38 විනාඩි
LLL 4 දෙවියන්ගේ සේවකයන්
 34 විනාඩි
LLL 5 දෙවියන් සඳහා නඩු විභාගයේදී
 36 විනාඩි
LLL 6 ජේසුස් - ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා
 34 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
 35 විනාඩි
LLL 8 ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියා
 37 විනාඩි
ජේසුස් වහන්සේගේ ප්රතිමූර්තිය
 132 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන
 54 විනාඩි
Meeting the Creator God
 61 විනාඩි