ஆசியா கம்போடியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Khmer மொழி பிரிவு

Khmer: Kandal


நிரல்களில் உள்ள Khmer


நற்செய்தி
 61 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 35 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம் (B)
 73 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 37 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 38 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 34 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 36 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 34 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 35 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 37 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம்
 132 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 54 நிமிடம்
Meeting the Creator God
 61 நிமிடம்