ஆசியா கம்போடியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Khmer மொழி பிரிவு

Khmer: Kandal


நிரல்களில் உள்ள Khmer


நற்செய்தி
 61 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 35 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம் (B)
 73 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 37 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 38 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 34 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 36 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 34 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 35 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 37 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம்
 132 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 54 நிமிடம்
Meeting the Creator God
 61 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
OneStory Partnership
OneStory Partnership