ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

Iwam എന്നതിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ


ജീവിതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ
കാലാവധി
 20 മിനിറ്റ്