ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Wik-Mungkan ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ

Wik-Uwan


Wik-Mungkan ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਿਆਦ
 32 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ w/ WIK-NGATHAN
ਮਿਆਦ
 61 ਮਿੰਟ
1 John
ਮਿਆਦ
 78 ਮਿੰਟ
Genesis
ਮਿਆਦ
 222 ਮਿੰਟ
John 18 - 21
ਮਿਆਦ
 80 ਮਿੰਟ
 ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing