සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Wik-Mungkanභාෂා කණ්ඩායම

Wik-Uwan


Wik-Mungkanතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
කාල සීමාව
 32 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන w/ WIK-NGATHAN
කාල සීමාව
 61 විනාඩි
1 John
කාල සීමාව
 78 විනාඩි
Genesis
කාල සීමාව
 222 විනාඩි
John 18 - 21
කාල සීමාව
 80 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing