హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Wik-Mungkan భాషా సమూహం

Wik-Uwan


Wik-Mungkan లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త
వ్యవధి
 32 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ w/ WIK-NGATHAN
వ్యవధి
 61 నిముషములు
1 John
వ్యవధి
 78 నిముషములు
Genesis
వ్యవధి
 222 నిముషములు
John 18 - 21
వ్యవధి
 80 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing