ඕෂනියා ඕස්ට්රේලියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Kala Lagaw Yaතුළ වැඩසටහන්


ගීත Across Our Land
 58 විනාඩි
Broken Pieces - No More!
 58 විනාඩි
Sing to the Lord
 58 විනාඩි
We Are One
 79 විනාඩි
From Creation to Christ
 7 විනාඩි