ஓசெனியா ஆஸ்திரேலியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Kala Lagaw Ya


பாடல்கள் Across Our Land
 58 நிமிடம்
Broken Pieces - No More!
 58 நிமிடம்
Sing to the Lord
 58 நிமிடம்
We Are One
 79 நிமிடம்
From Creation to Christ
 7 நிமிடம்