หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tok Pisin


ข่าวประเสริฐ
 56 นาที
ข่าวประเสริฐ
 52 นาที
ข่าวประเสริฐ 1-20
 57 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 40 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 41 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 37 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 36 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 44 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 42 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 42 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 44 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 38 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 51 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 46 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 27 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 21 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 45 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 47 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 28 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 45 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 52 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 41 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 39 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 47 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 12 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 28 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 21 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 21 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ TOK PISIN songs
 21 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ Tok Pisin songs
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ Tok Pisin songs
 44 นาที
Can God Forgive Me?
 4 นาที
เพลง
 56 นาที
เพลง
 56 นาที
God em i Bikpela
 40 นาที
Jisas i Namba Wan
 31 นาที
Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas
 63 นาที
Praise เพลง
 34 นาที
Songs & Testimonies from Gokto
 60 นาที
Yu Kam Long Jisas
 22 นาที
Ol Stik Bilong Stori
 201 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures