پاپوا گینۀ نو اقیانوسیه
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Tok Pisin


خبر خوش
 56 دقيقة
خبر خوش
 52 دقيقة
خبر خوش 1-20
 57 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 40 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 41 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 37 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 36 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 44 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 42 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 42 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 44 دقيقة
کلام زندگی
 38 دقيقة
کلام زندگی
 51 دقيقة
کلام زندگی
 55 دقيقة
کلام زندگی
 46 دقيقة
کلام زندگی
 27 دقيقة
کلام زندگی
 21 دقيقة
کلام زندگی
 45 دقيقة
کلام زندگی
 47 دقيقة
کلام زندگی
 28 دقيقة
کلام زندگی
 55 دقيقة
کلام زندگی
 45 دقيقة
کلام زندگی
 52 دقيقة
کلام زندگی
 41 دقيقة
کلام زندگی
 39 دقيقة
کلام زندگی
 47 دقيقة
کلام زندگی
 59 دقيقة
کلام زندگی
 12 دقيقة
کلام زندگی 1
 59 دقيقة
کلام زندگی 1
 28 دقيقة
کلام زندگی 2
 21 دقيقة
کلام زندگی 2
 21 دقيقة
کلام زندگی w/ TOK PISIN songs
 21 دقيقة
کلام زندگی w/ Tok Pisin songs
 60 دقيقة
کلام زندگی w/ Tok Pisin songs
 44 دقيقة
Can God Forgive Me?
 4 دقيقة
آواز‌ها
 56 دقيقة
آواز‌ها
 56 دقيقة
God em i Bikpela
 40 دقيقة
Jisas i Namba Wan
 31 دقيقة
Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas
 63 دقيقة
Praise آواز‌ها
 34 دقيقة
Songs & Testimonies from Gokto
 60 دقيقة
Yu Kam Long Jisas
 22 دقيقة
Ol Stik Bilong Stori
 201 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures