ஆசியா இந்தோனேஷியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Banggai மொழி பிரிவு

Banggai: Buko & Asli


நிரல்களில் உள்ள Banggai


LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 57 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 35 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 45 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 59 நிமிடம்