អូសេអានី ប៉ាពួញូហ្គីណេ
សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

Bine ក្រុមភាសា

Bine: Kunini


កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Bine


ពាក្យនៃជីវិត
រយៈពេល
 60 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project