ഓഷ്യാനിയ പാപുവ ന്യൂ ഗ്വിനിയ
ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

Bine ഭാഷാവിഭാഗം (ഗ്രൂപ്പ്)

Bine: Kunini


Bine എന്നതിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ


ജീവിതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ
കാലാവധി
 60 മിനിറ്റ്
 മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project