ඕෂනියා පැපුවා නිව්ගීනියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Bineභාෂා කණ්ඩායම

Bine: Kunini


Bineතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
කාල සීමාව
 60 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project