ஓசெனியா பாப்பா நியூ கினியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Bine மொழி பிரிவு

Bine: Kunini


நிரல்களில் உள்ள Bine


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
கால அளவு
 60 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project