အိုရှန်းနီးယား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ Piame
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Dodomona


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 52 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 58 မိနစ်