ඕෂනියා පැපුවා නිව්ගීනියාව Piame
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Dodomonaතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන 1
 52 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2
 58 විනාඩි