යුරෝපය සර්බියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Српски/ Srpskiභාෂා කණ්ඩායම

Goran: Kosova


Српски/ Srpskiතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය - Audio
 50 විනාඩි
සුබ ආරංචියක්^
 33 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
 23 විනාඩි
LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන්
 24 විනාඩි
Победа кроз Бога
 24 විනාඩි
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 විනාඩි
На суђењу Богу
 56 විනාඩි
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 විනාඩි
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 විනාඩි
Дела Светога Духа
 24 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන - How can I know God?
 24 විනාඩි
Sounds of Life
 18 විනාඩි
සාක්ෂිය of a Serbian Pastor
 9 විනාඩි
Novi Dan
 26 විනාඩි
Portions of Luke
 32 විනාඩි