ஐரோப்பா செர்பியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Српски/ Srpski மொழி பிரிவு

Goran: Kosova


நிரல்களில் உள்ள Српски/ Srpski


நற்செய்தி - Audio
 50 நிமிடம்
நற்செய்தி^
 33 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 23 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 24 நிமிடம்
Победа кроз Бога
 24 நிமிடம்
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 நிமிடம்
На суђењу Богу
 56 நிமிடம்
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 நிமிடம்
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 நிமிடம்
Дела Светога Духа
 24 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் - How can I know God?
 24 நிமிடம்
Sounds of Life
 18 நிமிடம்
நற்சாட்சி of a Serbian Pastor
 9 நிமிடம்
Novi Dan
 26 நிமிடம்
Portions of Luke
 32 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Wordproject
Wordproject
WGS Ministries
WGS Ministries