ஆப்பிரிக்கா போட்ஸ்வானா Shua
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Ganade


உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ KALANGA
 22 நிமிடம்