සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Aram: Atiapiතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන ()
කාල සීමාව
 9 විනාඩි