အိုရှန်းနီးယား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Niksek


သတင်းကောင်း
 31 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 28 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 43 မိနစ်