ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Kurumba, Vatta மொழி பிரிவு

Kurumba: Wooraly


நிரல்களில் உள்ள Kurumba, Vatta


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 12 நிமிடம்