ආසියාව නේපාලය
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Sunuwarභාෂා කණ්ඩායම

Sunwar: Surel


Sunuwarතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 58 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2 (awaiting title)
 58 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing