ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Adi மொழி பிரிவு

Ngalong
Miri: Miching
Adi: Padam-Miri
Adi: Padam
Adi: Komkar
Adi: Bokar
Adi: Minyong
Adi: Pailibo
Adi: Ramo


நிரல்களில் உள்ள Adi


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 12 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project