ஆசியா நேபால் Gurung
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Gurung: Lamjung


நற்செய்தி
 50 நிமிடம்
நற்செய்தி
 57 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 55 நிமிடம்
Jeevanar Kyan
 57 நிமிடம்