ஆசியா நேபால் Tharu, Dangura
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Tharu: Dangali


Barahiyaa Khabar
 53 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ NEPALI
 47 நிமிடம்
Saanch Baat Naai Lukey Sekath
 53 நிமிடம்