Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Iu Mien Language Group

Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Tu Bamaxisan
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Tiane
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Longsheng Heping
Yao: Liansan Guosan
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Nanding
Miao: Luizhou Longshui Antai
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Mubing Tianlin
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yao: You Mai Yao Zu


Programs in Iu Mien


Portrait of Jesus
Duration
 94 min
Words of Life 2
Duration
 43 min
The Two Ways
Duration
 97 min
 Other Resources:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing