Asia China
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Iu Mien Language Group

Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Tu Bamaxisan
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Tiane
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Longsheng Heping
Yao: Liansan Guosan
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Nanding
Miao: Luizhou Longshui Antai
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Mubing Tianlin
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yao: You Mai Yao Zu


Programs in Iu Mien


Portrait of Jesus
 94 min
Words of Life 2
 43 min
The Two Ways
 97 min
 Other Resources:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Talking Bibles
Talking Bibles