ආසියාව ඉන්දියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Uralyතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 7 විනාඩි