નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Kuman ભાષા જૂથ

Kuman: Ega


Kuman માં કાર્યક્રમો


સારા સમાચાર
અવધિ
 111 મિનિટ
LLL 1 ભગવાન સાથે શરૂ
અવધિ
 55 મિનિટ
LLL 2 ઈશ્વરના શકિતશાળી પુરુષો
અવધિ
 57 મિનિટ
LLL 3 ભગવાન દ્વારા વિજય
અવધિ
 52 મિનિટ
LLL 4 ભગવાનના સેવકો
અવધિ
 45 મિનિટ
LLL 5 ભગવાન માટે અજમાયશ પર
અવધિ
 46 મિનિટ
LLL 6 ઈસુ - શિક્ષક અને ઉપચારક
અવધિ
 45 મિનિટ
LLL 7 ઈસુ - ભગવાન અને તારણહાર
અવધિ
 49 મિનિટ
LLL 8 પવિત્ર આત્માના કૃત્યો
અવધિ
 49 મિનિટ
જીવનના શબ્દો
અવધિ
 36 મિનિટ
ગીતો 1
અવધિ
 32 મિનિટ
ગીતો 2
અવધિ
 55 મિનિટ
Praise and Worship ગીતો 3
અવધિ
 17 મિનિટ
Bel Bilong Man
અવધિ
 56 મિનિટ
 અન્ય સંસાધનો:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures