ನಮಸ್ಕಾರ! ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

Kuman ಭಾಷಾ ಗುಂಪು

Kuman: Ega


Kuman ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಅವಧಿ
 111 ನಿಮಿಷ
LLL 1 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ
ಅವಧಿ
 55 ನಿಮಿಷ
LLL 2 ದೇವರ ಮೈಟಿ ಮೆನ್
ಅವಧಿ
 57 ನಿಮಿಷ
ದೇವರ ಮೂಲಕ LLL 3 ವಿಜಯ
ಅವಧಿ
 52 ನಿಮಿಷ
LLL 4 ದೇವರ ಸೇವಕರು
ಅವಧಿ
 45 ನಿಮಿಷ
LLL 5 ದೇವರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅವಧಿ
 46 ನಿಮಿಷ
LLL 6 ಜೀಸಸ್ - ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ
ಅವಧಿ
 45 ನಿಮಿಷ
LLL 7 ಜೀಸಸ್ - ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕ
ಅವಧಿ
 49 ನಿಮಿಷ
LLL 8 ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕಾಯಿದೆಗಳು
ಅವಧಿ
 49 ನಿಮಿಷ
ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್
ಅವಧಿ
 36 ನಿಮಿಷ
ಹಾಡುಗಳು 1
ಅವಧಿ
 32 ನಿಮಿಷ
ಹಾಡುಗಳು 2
ಅವಧಿ
 55 ನಿಮಿಷ
Praise and Worship ಹಾಡುಗಳು 3
ಅವಧಿ
 17 ನಿಮಿಷ
Bel Bilong Man
ಅವಧಿ
 56 ನಿಮಿಷ
 ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures