สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Kuman กลุ่มภาษา

Kuman: Ega


รายการในภาษา Kuman


ข่าวประเสริฐ
ความยาว
 111 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
ความยาว
 55 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ความยาว
 57 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
ความยาว
 52 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
ความยาว
 45 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
ความยาว
 46 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
ความยาว
 45 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ความยาว
 49 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ความยาว
 49 นาที
พระคำแห่งชีวิต
ความยาว
 36 นาที
เพลง 1
ความยาว
 32 นาที
เพลง 2
ความยาว
 55 นาที
Praise and Worship เพลง 3
ความยาว
 17 นาที
Bel Bilong Man
ความยาว
 56 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures