Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Kuman nhóm ngôn ngữ

Kuman: Ega


Chương trinh bằng Kuman


Tin mừng
Khoảng thời gian
 111 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
Khoảng thời gian
 55 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
Khoảng thời gian
 57 phút
LLL 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời
Khoảng thời gian
 52 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa
Khoảng thời gian
 45 phút
LLL 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời
Khoảng thời gian
 46 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh
Khoảng thời gian
 45 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế
Khoảng thời gian
 49 phút
LLL 8 Công việc của Đức Thánh Linh
Khoảng thời gian
 49 phút
Lời sự sống
Khoảng thời gian
 36 phút
Các bài hát 1
Khoảng thời gian
 32 phút
Các bài hát 2
Khoảng thời gian
 55 phút
Praise and Worship Các bài hát 3
Khoảng thời gian
 17 phút
Bel Bilong Man
Khoảng thời gian
 56 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures