ஆசியா நேபால்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Tharu, Madhya Ksetriya மொழி பிரிவு

Tharu: Mari
Tharu: Nawalparasi


நிரல்களில் உள்ள Tharu, Madhya Ksetriya


நற்செய்தி
 51 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் and songs
 56 நிமிடம்
பாடல்கள்
 19 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project