ඕෂනියා ටොංගා
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Tonganතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 59 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 1
 90 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2
 89 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 3
 58 විනාඩි
ගීත
 18 විනාඩි
Hymns
 21 විනාඩි