ஓசெனியா பாப்பா நியூ கினியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Motu


நற்செய்தி
 45 நிமிடம்
நற்செய்தி & Words of Life
 60 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 54 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 57 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 67 நிமிடம்
Choruses, Prophet பாடல்கள்
 25 நிமிடம்