ඇමරිකාව මෙක්සිකෝව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Zapoteco: Coatecas Altasතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
කාල සීමාව
 61 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
කාල සීමාව
 20 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
කාල සීමාව
 22 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 1
කාල සීමාව
 58 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2
කාල සීමාව
 27 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing