தி அமெரிக்காஸ் மெக்ஸிக்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Zapoteco: Coatecas Altas


நற்செய்தி
கால அளவு
 61 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
கால அளவு
 20 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
கால அளவு
 22 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
கால அளவு
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
கால அளவு
 27 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing